Marikultura

Razvedenost obale i čist okoliš čine obalno područje Zadarske županije iznimno pogodnom lokacijom za uzgoj ribe i školjkaša.

Obala se sastoji od brojnih tehnološki korisnih i tihih zaljeva, uvala i kanala pogodnih za marikulturu. Klima i oceanografski uvjeti pogoduju brzoj i uspješnoj reprodukciji ribe i školjki.

Image

Temeljem Studije korištenja i zaštite mora i podmorja na području Zadarske županije Prostornim planom Zadarske županije određena su područja lokacija marikulture za svaki trenutno postojeći pojedini vid marikulture tako da se područje županije dijeli u četiri pravilnikom (Pravilnik o kriterijima o pogodnosti dijelova pomorskog dobra za uzgoj riba i drugih morskih organizama, “Narodne novine”, br. 8/99., 59/12.) propisane vrste zona:

Zona Z1

Područja određena za marikulturu. Svaka druga djelatnost koja bi se razvijala ne smije biti štetna za uvjete uzgoja ribe i školjkaša (Košara – Žižanj)

Uzgoj na otvorenom moru planiran je izvan navedenih zona jugozapadno od vanjskih, pučinskih otoka, na udaljenosti cca 2-3 km od obale. Unutar ZOP-a se ne može planirati uzgoj plave ribe.

Mrijestilišta morskih riba i školjkaša mogu biti locirana bilo gdje na kopnu ili moru i izvan građevinskih područja naselja. Uzgoj na kopnu (mrijestilišta i uzgajališta ribe i drugih morskih i slatkovodnih organizama) moguć je u gospodarskim zonama i zonama određenim za morsku i slatkovodnu akvakulturu.

Lokacijsku dozvolu za pojedino uzgajalište ribe unutar planom utvrđenih zona na pomorskom dobru moguće je ishoditi temeljem prostornog rješenja kojim će se potvrditi usklađenost odabrane lokacije s posebnim propisima koji uređuju kriterije o pogodnosti dijelova pomorskog dobra za uzgoj riba i drugih morskih organizama te posebnim propisima zaštite okoliša i zaštite prirode. Lokacijsku dozvolu za pojedino uzgajalište za uzgoj školjkaša unutar planom utvrđenih zona moguće je ishoditi temeljem prostornog rješenja kojim će se potvrditi usklađenost odabrane lokacije s posebnim propisima koji uređuju sigurnost hrane, standard kakvoće voda, razvrstavanje uzgojnih područja za školjkaše u razrede koji podliježu službenoj kontroli hrane životinjskog podrijetla te posebnim propisima zaštite okoliša i zaštite prirode.

Korištenje pomorskog dobra moguće je institutom koncesija nakon što je utvrđena granica pomorskog dobra i provedena u zemljišnim knjigama. Više o postupku ishođenja koncesije na pomorskom dobru možete pronaći ovdje https://www.zadarska-zupanija.hr/more-more-i-turizam/koncesije

Adresa: Put Murvice 14, Zadar
Telefon: +385 23 492 880
Fax: +385 23 492 881
E-pošta: zadra@zadra.hr